Rekrutacja do służby w Straży Granicznej

NABÓR DO SŁUŻBY W BIESZCZADZKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ

W A Ż N A    I N FO R M A C J A

W dniach 16 - 18 listopada 2021 r, planowana jest w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie kolejna edycja II etapu postępowania kwalifikacyjnego do służby w Straży Granicznej.

Wszystkich kandydatów, którzy aktualnie oczekują na II etap postępowania kwalifikacyjnego  prosimy o należyte przygotowanie się do testów z wiedzy ogólnej, wybranego języka jak i do testów sprawnościowych.

 

U W A G A

 

Od dnia 23 lipca 2020 r., obowiązuje nowy kwestionariusz osobowy dla kandydatów do służby w Straży Granicznej http://bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/download/382/29864/KwestionariuszosobowykandydatadosluzbywSGobowiazujeod23072020r.pdf

 

O G Ł O S Z E N I E !

Z dniem 15 czerwca 2020 r., Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wznowił nabór do służby w Straży Granicznej

                  W związku z powyższym, mając na względzie, że na terytorium naszego kraju notowane są przypadki zachorowań wywołanych zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2, w celu przeciwdziałania zakażeniu epidemiologicznemu należy stosować się do następujących środków bezpieczeństwa:

 • każdy kandydat do czasu całkowitego zniesienia obowiązku zakrywania ust i nosa, zobowiązany jest do ich zakrywania na terenie komendy oddziału przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki,
 • brak środków ochrony do zabezpieczenia ust i nosa w postaci odzieży lub jej części, maski albo maseczki będzie skutkować nie wpuszczeniem kandydata na teren komendy oddziału;
 • kandydat przed wejściem do pomieszczenia, w którym realizowane będą określone czynności w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby, będzie obowiązany do odkażenia rąk płynem dezynfekującym lub do założenia rękawic ochronnych. Płyn dezynfekujący oraz rękawice ochronne będą wystawione na stoliku przed wejściem do pomieszczenia;
 • kandydat, przed wydaniem zezwolenia na wejście do komendy oddziału będzie miał mierzoną temperaturę przez funkcjonariusza lub pracownika BiOSG. W przypadku temperatury powyżej 37,5 °C kandydat nie otrzyma zezwolenia na wejście;
 • kandydat, który otrzyma zgodę na wejście do komendy oddziału, dodatkowo będzie zobowiązany do wypełnienia ankiety informacyjnej interesanta dotyczącej koronawirusa SARS-Cov-2.

Szczegółowych informacji udziela:

Sekcja Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia BiOSG tel.: 16 673 20 78 lub 16 673 23 84

 

 

OGŁOSZENIE

Informujemy, że z dniem 2 sierpnia 2019 r. w budynku Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 25, został DODATKOWO uruchomiony punkt informacyjny w sprawie przyjęć do służby w Straży Granicznej z możliwością złożenia dokumentów.

Dokumenty można składać  w godz. 09.00 – 12.00, we wskazanych poniżej terminach:

U W A G A !

Punkt Informacyjny w Lubaczowie będzie nieczynny do odwołania.

Kontakt telefoniczny do Punktu Informacyjnego w Lubaczowie pod nr tel.: 16 672 8816 wyłącznie w w/wym. dniach i godzinach urzędowania punktu .

Przyjęcia stron będą prowadzone po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu daty i godziny złożenia dokumentów aplikacyjnych

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Sekcja Organizacji i Naboru

Wydziału Kadr i Szkolenia

Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej (ul. Mickiewicza 34; 37-700 Przemyśl).

Tel. (16) 673 20 78 LUB (16) 673 2384 od  poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

e-mail: nabor.biosg@strazgraniczna.pl

 

Uprzejmie informujemy, iż Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w sposób ciągły prowadzi nabór do służby przygotowawczej w Bieszczadzkim Oddziale SG.

Obecny nabór prowadzony jest pod kątem planowanych przyjęć do pełnienia służby w ilości do 120 osób w roku 2021  oraz do 70 osób w roku 2022 do następujących Placówk Straży Granicznej Bieszczadzkiego Oddziału SG:

Horyniec Zdrój, Lubaczów, Korczowa, Medyka, Hermanowice, Huwniki, Wojtkowa, Krościenko, Czarna Górna, Stuposiany, Ustrzyki Górne, Wetlina.            

 Nabór w roku 2021 r.

 • luty - 24 osób;                              
 • czerwiec - 36 osób;
 • październik - 40 osób;
 • grudzień - 20 osób.

  Nabór w roku 2022 r.

 • luty - 15 osób,
 • czerwiec - 25 osób;
 • październik 30 osób.

Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą tylko po wcześniejszym ustaleniu daty ich złożenia pod nr tel. (16) 673 20 78 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem email: nabor.biosg@strazgraniczna.pl

Kandydatów kontaktujących się drogą elektroniczną prosi się o korzystanie wyłącznie z własnej poczty emailowej (nie osób trzecich) oraz o podpisanie przesyłanego maila imieniem, nazwiskiem wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego (w treści e-maila należy podać imię i nazwisko tylko jednego kandydata).

Jednocześnie prosi się, w celu bezpośredniego i szybszego ustalenia daty i godziny złożenia dokumentów aplikacyjnych,
o korzystanie przede wszystkim z telefonicznej możliwości kontaktu.

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEBIEGU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ UDZIELA:

Sekcja Organizacji i Naboru

Wydziału Kadr i Szkolenia

Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej (ul. Mickiewicza 34; 37-700 Przemyśl).

Tel. (16) 673 20 78, poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 - 15.30

e-mail: nabor.biosg@strazgraniczna.pl

 

PREFERENCJE W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

 • ukończona szkoła średnia o profilu dotyczącym zasadniczego funkcjonowania Straży Granicznej;
 • ukończone kursy lub szkolenia szczególnie przydatne w Straży Granicznej potwierdzone odpowiednim cetryfikatem, świadectwem lub zaświadczeniem np.:
 • kurs udzielania pierwszej pomocy;
 • uprawnienia instruktora strzelectwa, sportu, inne;
 • znajomość języków obcych potwierdzona odpowiednim dokumentem ( np.: certyfikat lub dyplom ukończenia studiów w zakresie języka obcego);
 • doświadczenie w innych służbach;
 • prawo jazdy kategorii "B".

 

PROCEDURA NABORU DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

W BIESZCZADZKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ

 

Wymogi ustawowe wynikające z ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

(t.j. Dz.U. z 2021.1486). stawiane kandydatom do służby w Straży Granicznej:

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, niekarana  za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca w pełni z praw publicznych, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować, a także dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych (art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12.10.1990 r. o Straży Granicznej – t.j. Dz.U. 2020.305).
 • która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, przy czym, zgodnie z art. 31 ust. 1c cytowanej ustawy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na posiadanie kwalifikacji lub umiejętności przydatnych do pełnienia służby w SG kandydat niespełniający warunku, o którym mowa w ust. 1b, może być przyjęty do służby w Straży Granicznej za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej pod linkiem: https://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/sprawy-kadrowe/najczesciej-zadawane-py/3181,Najczesciej-zadawane-pytania.html

Przyjęcie kandydata do służby w Straży Granicznej poprzedza się postępowaniem kwalifikacyjnym. Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów do służby realizowane jest w sposób ciągły  i jest procesem długotrwałym.

Powyższe, niejednokrotnie wiąże się z częstymi przyjazdami do komórki kadrowej BiOSG jak również innymi wyjazdami (Komenda Główna SG w Warszawie, ośrodek szkolenia SG, Podkarpacka Rejonowa Komisja Lekarska w Rzeszowie).

Szczegółowy tryb i etapy postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz.U.2006.23.175 z późn. zm.)

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I WYMAGANE DOKUMENTY

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Straży Granicznej odbywa się w dwóch etapach:

I ETAP postępowania:

rozpoczyna przyjęcie pisemnego podania kandydata o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, adresowanego do Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wraz z uzasadnieniem. Podanie wraz z wyszczególnionymi poniżej dokumentami, kandydat składa tylko i wyłącznie osobiście w Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr Szkolenia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej (Przemyśl, ul. Mickiewicza 34). (Przykładowy wzór podania znajduje się w załączniku).

Dokumenty aplikacyjne przesłane drogą pocztową lub elektroniczną nie biorą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Ponadto, zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem do podania należy załączyć:

 • kwestionariusz osobowy wypełniony własnoręcznie, drukowanym, starannym, czytelnym pismem (bez skreśleń i poprawek), używając jednego koloru długopisu, uzupełniając wszystkie strony z wyjątkiem strony 12 (oświadczenie) udzielając pełnych, wyczerpujących  odpowiedzi.
 • dwie aktualne, kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego (3,5 x4,5 cm),
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową (strony od 2 do 9),
 • kserokopii świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 • kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne (w przypadku kandydatów posiadających wykształcenie wyższe prosi się również o przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z świadectwem maturalnym),
 • kserokopii skróconego aktu urodzenia kandydata,
 • kserokopii skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata,
 • kserokopii paszportu, o ile kandydat go posiada (strona ze zdjęciem oraz strony zawierające pieczątki, wizy oraz inne adnotacje),
 • w przypadku osób posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa (upoważniające do dostępu do informacji niejawnych) - zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydane nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby,

Jednocześnie, kandydat składając podanie winien przedłożyć do wglądu:

 • oryginały wyżej wymienionych dokumentów
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych i zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych (dotyczy tylko osób posiadających już takie dokumenty),


W I etapie postępowania kwalifikacyjnego zostanie dokonany przegląd złożonych przez kandydata dokumentów oraz w oparciu o nie zostanie dokonana wstępna ocena w zakresie spełnienia przez niego wymagań określonych w ustawie. W przypadku złożenia lub przedłożenia przez kandydata niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów, podanie zostanie zwrócone w celu poprawienia lub uzupełnienia. Ponowne złożenie podania wraz z niekompletnie lub wadliwie wypełnionymi dokumentami może skutkować odmową wszczęcia postępowania. Mając na uwadze, iż zgodnie z posiadanym zakresem kompetencji, przełożonym właściwym w sprawie postępowania jest Komendant Oddziału, po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonej przez kandydata wymaganej dokumentacji, może on poddać kandydata procedurze opracowania lub odstąpić od dalszego prowadzenia postępowania jeżeli prowadzenie postępowania nie znajduje jego zdaniem uzasadnienia w potrzebach służbowych Straży Granicznej. Kandydat, który uzyskał akceptację Komendanta Oddziału w kwestii kontynuowania postępowania kwalifikacyjnego kierowany jest na:

 • wstępną rozmowę kwalifikacyjną pozwalającą w szczególności na ocenę umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, a także poznania zainteresowań kandydata, zakresu kwalifikacji zawodowych i posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywacji do podjęcia służby,
 • badania psychologiczne określające predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata;

Ponadto kandydat zostanie objęty procedurą ustalającą, czy daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych. W ramach I etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną wykonane sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym. I etap postępowania kwalifikacyjnego kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii w przedmiocie dopuszczenia do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Negatywny wynik jednego z elementów postępowania obejmującego I etap powoduje przerwanie prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

 

II ETAP postępowania:

Odbywa się w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej (Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu, Centralny Ośrodek Szkolenia SG w Koszalinie i Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie).

Składa się on z:

   1. testów pisemnych obejmujących:

          - test z wiedzy ogólnej,

          - test ze znajomości języka obcego;

     2. testu sprawności fizycznej;

     3. rozmowy kwalifikacyjnej.

Drugi etap postępowania przeprowadza powoływana przez Komendanta Głównego Straży Granicznej komisja kwalifikacyjna. Procedura obowiązująca w drugim etapie przeprowadzana jest przez jeden dzień. Przykładowe testy znajdują się na stronach Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie. Po pozytywnym ukończeniu II etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat kierowany jest do rejonowej komisji lekarskiej celem ustalenia zdolności do służby.

 • Badanie psychofizjologiczne przeprowadza się po uzyskaniu przez kandydata pozytywnej opinii z badania psychologicznego, a przed skierowaniem go do komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Straży Granicznej.

UZNANIE KANDYDATA ZA SPEŁNIAJĄCEGO WARUNKI DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

 

Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia służby w naszej formacji oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
 • osiągnięcie minimum 12 punktów na drugim etapie postępowania;
 • uzyskanie pozytywnej oceny wyników przeprowadzonego badania psychofizjologicznego;
 • uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez rejonową komisję lekarską;
 • ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1 c ustawy - w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od tej zgody.

Osoby po przyjęciu do służby w Straży Granicznej, kierowane są na 3,5 miesięczne szkolenie podstawowe, jednomiesięczną praktykę oraz 3 miesięczne szkolenie podoficerskie do jednego z ośrodków szkolenia Straży Granicznej (Koszalin, Kętrzyn, Lubań).

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 10.05.2021
Data modyfikacji 25.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Strzyż
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Strzyż Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Janusz Janzer
do góry