Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Podstawowe informacje o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Ponownym wykorzystywaniem jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej
w posiadaniu podmiotu zobowiązanego niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel dla którego informacja została wytworzona. 

Wniosek można przesłać:

1) pocztą elektroniczną na adres: woi.biosg@strazgraniczna.pl

2) za pośrednictwem ePUA

3) pocztą na adres:

KOMENDANT

Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl

Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony
o przyczynach opóźnienia oraz o terminie rozpatrzenia wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom (art. 6 ustawy 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz.U. 2016 poz. 352):

 1. wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 2. wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 3. ze względu na prywatność osoby fizycznej,
 4. w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw,
 5. w zakresie informacji sektora publicznego, które zostały wytworzone przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej,
 6. w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż Bieszczadzki oddział Straży Granicznej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronach internetowych Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz udostępnionych na wniosek obejmują:

 1. obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej;
 2. obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej  nie ponosi odpowiedzialności za:

 • treść informacji powstałej w wyniku przetworzenia uzyskanej informacji,
 • ponowne wykorzystywanie udostępnionej informacji sektora publicznego, która będzie wykorzystana
  z naruszeniem prawa,
 • wykorzystanie informacji sektora publicznego, spełniającej cechy utworu z naruszeniem ustawy z dnia
  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz naruszające ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim w zakresie przekraczającym uprawnienia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

 1. wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić  Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej o przyjęciu oferty.
 2. brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania jest równoznaczny
  z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu, Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat,
 3. do decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23),
 4. do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.718), z tym że przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Informacje sektora publicznego udostępniane przez Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej mogą być wykorzystywane bezpłatnie. Jeżeli jednak przygotowanie lub przekazanie informacji wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, z uwagi na sposób lub formę wskazane we wniosku, Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej może nałożyć opłatę. Ustalenie wysokości takiej opłaty następuje zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352), indywidualnie dla wniosku, uwzględniając w szczególności koszty materiałów koniecznych do sporządzenia wydruków lub kserokopii oraz koszty elektronicznych nośników danych.

Metryczka

Data publikacji 04.02.2013
Data modyfikacji 22.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Broda
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czajkowski Wydział Ochrony Informacji BiOSG
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Czajkowski
do góry