Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2010r. Wydziału Nadzoru i KontroliS P R A W O Z D A N I E WNIK
z działalności kontrolnej za 2010r.

                   Działalność kontrolna w 2010r. realizowana była przez WNiK BiOSG w ramach kontroli problemowych, sprawdzających i doraźnych.
Przeprowadzono ogółem 16 kontroli, w tym :
problemowa – 13 kontroli,
sprawdzająca – 2 kontrole,
doraźna – 1 kontrola,
liczba podmiotów skontrolowanych przez WNiK BiOSG w 2010r. wynosiła 13 i przedstawiała się w sposób następujący:


a) 9 komórek organizacyjnych komendy oddziału:
Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Przemyślu – 1 kontrola problemowa, 2 kontrole sprawdzające;
Wydział Finansów BiOSG – 4 kontrole problemowe;
Wydział Techniki i Zaopatrzenia BiOSG - 2 kontrole problemowe;
Wydział Zabezpieczenia Działań BiOSG- 1 kontrola problemowa;
Wydział Ochrony Informacji Niejawnych BiOSG – 1 kontrola problemowa;
Wydział Zakwaterowania i Budownictwa BiOSG – 2 kontrole problemowe;
Wydział Prezydialny BiOSG – 1 kontrola problemowa;
Wydział Łączności i Informatyki BiOSG – 1 kontrola problemowa;
Wydział Operacyjno – Śledczy BiOSG – 1 kontrola doraźna.


b) 4 placówki SG:
w Medyce - kontrola problemowa;
w Korczowej - kontrola problemowa;
w Krościenku - kontrola problemowa;
w Rzeszowie - Jasionce – kontrola problemowa;
liczba czynności sprawdzająco – wyjaśniających zrealizowanych do połowy 2010r. na podstawie zarządzenia Nr 49 – 1- w dwóch placówkach SG w Horyńcu Zdroju i w Lubaczowie.

Problematyka objęta działalnością kontrolną w 2010r.:

a) w trakcie realizacji planowanych kontroli problemowych:


w placówkach SG:
sposób organizacji i pełnienia służby w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych, prowadzenie dokumentacji w powyższym zakresie;
prowadzenie postępowań administracyjnych;
planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, planowanie organizowanie i ewidencjonowanie szkoleń psów służbowych;
sposób prowadzenia gospodarki mandatowej i finansowej;
planowanie i realizowanie szkoleń doskonalących dla funkcjonariuszy;
prowadzenie postępowań przygotowawczych;

w komórkach organizacyjnych komendy BiOSG:
prawidłowość funkcjonowania depozytu w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w zakresie przyjmowania do depozytu oraz wydawania z depozytu przedmiotów należących do osób osadzonych;
stan gotówki i druków ścisłego zarachowania w kasie BiOSG;
poprawność rozliczania książek kontroli pracy pojazdów, zużycie mps BiOSG oraz kontrola stanu ilościowego magazynu mps w Sekcji Gospodarki Transportowej WTiZ BiOSG;
prawidłowość naliczania i wypłaty dopłat do wypoczynku przysługującego funkcjonariuszom SG oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop za 2009r.; przyznawanie i wypłacanie równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej za 2009r.; sposób realizacji wniosków pokontrolnych         z kontroli problemowej przeprowadzonej w 2009r.;
zgodność z regulaminem organizacyjnym komendy BiOSG zapisów zawartych w wewnętrznym podziale zadań Wydziału Zabezpieczenia Działań oraz szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników; prawidłowość opracowywania dokumentacji w powyższym zakresie; prawidłowość zapoznawania funkcjonariuszy i pracowników                  za szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień oraz ich przechowywania.;
planowanie służby Sekcji Ochrony Fizycznej WOIN; realizacja działań służących ochronie obiektu Straży Granicznej zawartych w Decyzji nr 29 Komendanta Głównego Straży Granicznej     z dnia 01 kwietnia 2004r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony Straży Granicznej; prowadzenie dokumentacji służbowej dotyczącej ochrony obiektu oraz pełnienia służby;
stanu ilościowego rzeczowych aktywów majątku w magazynie kwaterunkowo – budowlanym sekcji Gospodarki Kwaterunkowo - Mieszkaniowej WZiB oraz sposób ich przechowywania; sposobu i trybu dokonywania zmiany jednej z osób współodpowiedzialnych za rzeczowe aktywa majątku w magazynie sekcji; sposobu przyjmowania i wydawania rzeczowych aktywów majątku do (z) magazynu sekcji; sposobu zbywania rzeczy zbędnych i zużytych;
prawidłowość przyznawania zasiłków pogrzebowych (lub ich wyrównań) w kontekście przedstawionych przez wnioskodawców dokumentów oraz ich naliczania i wypłaty w zależności od osoby wnioskodawcy; prawidłowość prowadzenia dokumentacji w powyższym zakresie;
zasad i warunków oraz trybu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej; kryteriów oraz skali dokonywanej oceny; wypełniania arkuszy oceny zgodnie z określonym wzorem; przeniesienia i oceny dominujących zadań z opisu stanowisk pracy.

b) w trakcie realizacji kontroli sprawdzających:
w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców i Areszcie w Celu Wydalenia w Przemyśl;
sposób wykorzystania uwag i wykonania wniosków z kontroli doraźnej w 2009r., podstawa osadzenia cudzoziemców przebywających w ośrodku; przestrzeganie terminów zwolnień cudzoziemców z ośrodka;
sposobu wykorzystania uwag i wykonania wniosków z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 2010r.

c) w trakcie realizacji kontroli doraźnych:
prawidłowość finansowania wydatków ze środków funduszu operacyjnego oraz prowadzenie dokumentacji w powyższym zakresie w WOŚ BiOSG

d) w trakcie realizacji czynności sprawdzająco – wyjaśniających:
sprawdzenie informacji zawartych w piśmie anonimowym.

Wszystkie kontrole przewidziane do realizacji przez WNiK BiOSG w 2010r. zostały przeprowadzone zgodnie z rocznym planem kontroli. Poza rocznym planem kontroli przeprowadzona została 1 kontrola sprawdzająca oraz 1 kontrola doraźna. Średnia czasu trwania kontroli w dniach roboczych w 2010r. wyniosła – 36 dni (dot. kontroli zakończonych do dnia 31.12.2010r.).Wszystkie kontrole realizowane przez WNiK w 2010r. obejmowały aktualny stan realizacji bieżących zadań podmiotów kontrolowanych. Średni okres objęty kontrolą wynosił 7 miesięcy i 8 dni. W BiOSG stosuje się czterostopniową skalę oceny tj. 1) pozytywna, 2) pozytywna z uchybieniami, 3) pozytywna z nieprawidłowościami, 4) negatywna. W 2010r. oceną przeważającą dotyczącą realizacji poszczególnych zadań przez kontrolowane podmioty była ocena pozytywna z uchybieniami. Przyczyną powstania wszystkich stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości była niedostateczna znajomość lub błędne stosowanie obowiązujących przepisów prawa, instrukcji oraz wytycznych, do stosowania, których zobowiązane były osoby kontrolowane oraz niedokładanie należytej staranności przy sporządzaniu dokumentacji służbowej, jak również fakt, iż osoby zobowiązane do sprawowania nadzoru z racji zajmowanego stanowiska lub pełnionych obowiązków, czyniły to w stopniu niewystarczającym. Osobami odpowiedzialnymi za stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości byli funkcjonariusze lub pracownicy, którzy zgodnie ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień realizowali powierzone im zadania, natomiast z tytułu nadzoru osoby funkcyjne będące ich przełożonymi. W kontekście przedstawionych uchybień i nieprawidłowości formułowane były wnioski i zalecenia o charakterze naprawczym i usprawniającym. Kontrolerzy najczęściej postulowali o wzmożenie nadzoru, dokładanie należytej staranności w prowadzeniu dokumentacji służbowej oraz stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa. Wnioski i zalecenia realizowane były na bieżąco, a o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań każdorazowo kierownik jednostki kontrolowanej informował zarządzającego kontrolę.


Skutki kontroli:


- liczba wszczętych postępowań dyscyplinarnych, wobec kogo, za jakie naruszenie obowiązków pracowniczych oraz sposobu zakończenia postępowań - nie wszczynano postępowań dyscyplinarnych;
- liczba skierowanych do prokuratury zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz liczby wszczętych postępowań przygotowawczych, przeciwko komu, za jakie czyny - nie kierowano zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia do organów powołanych do ich ścigania;
- liczba skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych - nie kierowano zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Metryczka

Data wytworzenia 18.07.2011
Data publikacji 18.07.2011
Data modyfikacji 26.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Biczek
Osoba udostępniająca informację:
Anna Zybińska Wydział Nadzoru i Kontroli
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Łach
do góry