Rejestry publiczne BiOSG - Ewidencje i rejestry - BIP - Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Rejestry publiczne BiOSG

CBD SG
CBD SG Kadry
Centralne Archiwum Odpraw i Legitymowania
Dane z zakresu kontroli przewozu drogowego
Dokumentacja ewidencyjna PKZP
Dziennik ewidencji aktów normatywnych
Dziennik ewidencji faksów
Dziennik ewidencji informatycznych nośników danych
Dziennik ewidencji zapytań
Dziennik ewidencyjny
Dziennik korespondencji
Dziennik postanowień i decyzji Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału SG
Dziennik rozkazów Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału SG
Dziennik upoważnień i pełnomocnictw
Ewidencja broni i amunicji przydzielonej funkcjonariuszom
Ewidencja gospodarki materiałowej Ft-GM7
Ewidencja ilościowo-wartościowa mienia
Ewidencja kandydatów do służby i pracy
Ewidencja osób przeszkolonych z zakresu ochrony danych osobowych
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych wraz z upoważnieniami
Ewidencja środków trwałych Ft-ST
Ewidencja użytkowników końcowych upoważnionych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych
Ewidencja wyników kontroli bezpieczeństwa, radiometrycznej i chemicznej osób, towarów i środków transportu
Karta kontrolna
Karta zapoznania się z dokumentem
Kartoteka wydanych dokumentów
Karty badań profilaktycznych z kartami szczepień
Książka doręczeń przesyłek miejscowych
Książka dyspozytora
Książka ewidencji legitymacji służbowych
Książka ewidencji materiałów
Książka ewidencji pieczęci i stempli
Książka ewidencji przepustek
Książka ewidencji przyjętych i wydanych kluczy
Książka ewidencji znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej – BiOSG
Książka kontroli
Książka meldunkowa
Książka przyjęć ambulatoryjnych
Książka rozkazów dziennych
Księga dowodów rzeczowych
Księga druków ścisłego zarachowania
Obsada stanowisk etatowych BiOSG
Ocena ryzyka na stanowiskach pracy/służby
Petent-kadry
Płace
Płatnik ZUS – zbiór dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych
Pocztowa książka nadawcza
Przegląd dokumentów zbioru
Rejestr akt osobowych
Rejestr zdarzeń alarmowych, awarii i konserwacji urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu
Rejestr dokumentów jawnych, dzienników i książek ewidencyjnych
Rejestr dzienników ewidencji i teczek
Książka ewidencji przepustek wydanych interesantom
Książka kontroli pracy pojazdów
Rejestr lokali mieszkalnych
Rejestr osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa (rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa)
Rejestr osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa (rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa)
Rejestr osób, wobec których podjęto decyzje o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa
Rejestr petycji
Rejestr podjętych czynności wyjaśniających
Rejestr protokołów brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem "Bc"
Rejestr skarg i wniosków
Rejestr szkoleń wstępnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Rejestr szkoleń z BHP funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
Rejestr śledztw i dochodzeń
Rejestr teczek akt postępowań sprawdzających
Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych
Rejestr teczek oświadczeń majątkowych
Rejestr udostępnianych danych osobowych
Rejestr udostępnianych informacji publicznych
Rejestr upoważnień do kontroli
Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych
Rejestr wniosków o przydział lokalu mieszkalnego i oświadczeń mieszkaniowych dotyczących równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego
Rejestr wniosków w sprawie przyznania pomocy finansowej
Rejestr wydanych decyzji w sprawach mieszkaniowych
Rejestr wydanych dokumentów
Rejestr wydanych przedmiotów
Rejestr wydanych upoważnień do nadawania i odbioru przesyłek
Rejestr wydanych upoważnień do wykonywania czynności kancelaryjnych
Rejestr wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby
Rejestr wypadków przy pracy
Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy do domu
Rejestr zapytań
Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
Rejestr zwolnień lekarskich
Roczne karty ewidencji
Skorowidz osób osadzonych w areszcie / w ośrodku
Skorowidz rejestrów
Spis akt przekazanych
Spis spraw zawartych w teczce
Spis zawartości teczki/ depozytu
Wykaz kluczy i osób uprawnionych do ich pobierania
Wykaz przesyłek nadanych
Wykaz przesyłek wydanych
Zameldowania w obiektach Straży Granicznej

Metryczka

Data publikacji 07.09.2011
Data modyfikacji 23.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Broda
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Polak Wydział Ochrony Informacji
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Polak
do góry