Rekrutacja do służby w Straży Granicznej

   


Uprzejmie informujemy, iż na podstawie § 8 ust. 5a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 23, poz. 175 z późn. zm), od dnia 09.05.2017 r., do odwołania, Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wstrzymał przyjmowanie podań kandydatów do służby przygotowawczej.

Dokumenty przyjmowane będą tylko od osób, które przed dniem 09.05.2017r. ustaliły w Wydziale Kadr i Szkolenia BiOSG termin złożenia dokumentów. 

Termin kolejnego naboru do służby uzależniony będzie od potrzeb służbowych Oddziału. Wstępnie wznowienie naboru planowane jest na miesiąc wrzesień 2017r.

 

PROCEDURA NABORU DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W BIESZCZADZKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ

Obecny nabór prowadzony jest pod kątem planowanych przyjęć do pełnienia służby w Placówkach Straży Granicznej w Korczowej, Medyce oraz w Lubaczowie.

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEBIEGU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ UDZIELA:

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Sekcja Organizacji i Naboru

Wydziału Kadr i Szkolenia

ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl

tel. (16) 673 20 78, poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 - 15.30

e-mail: nabor.bieszczadzki@strazgraniczna.pl

Kandydatów kontaktujących sie drogą elektroniczną prosi się o korzystanie wyłącznie z własnej poczty emailowej (nie osób trzecich) oraz o podpisanie przesyłanego maila imieniem, nazwiskiem wraz z podaniem nr telefonu kontaktowego.


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, z zastrzeżeniem w stosunku do osób określonych w  art. 61 ust. 1 i 1a ustawy  z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 z późn. zm.
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni  z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych,
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
 • która pozytywnie zakończy postępowanie kwalifikacyjne.


Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia służby w naszej formacji oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
 • osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania;
 • uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję lekarską;
 • ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych  w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1 c ustawy - w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od tej zgody.

 

PREFERENCJE W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

 • wykształcenie minimum średnie ze zdanym egzaminem dojrzałości;
 • znajomość języków obcych, zwłaszcza angielskiego, niemieckiego, ukraińskiego(potwierdzona stosownym dokumentem, np.certyfikatem);
 • doświadczenie zawodowe w pracy w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 • prawo jazdy minimum kategorii B.


PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I WYMAGANE DOKUMENTY


Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów do służby realizowane jest w sposób ciągły i jest procesem długotrwałym. Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata do służby w Straży Granicznej prowadzone jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 23, poz. 175 z późn. zm.)

 

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Straży Granicznej odbywa się w dwóch etapach:

I ETAP  obejmuje:

1. Osobiste złożenie w Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr Szkolenia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej pisemnego podania o przyjęcie do służby w SG.  Do złożonego przez kandydatkę/ta podania o przyjęcie do służby w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej  kierowanego do Komendanta BiO SG, należy dołączyć:  

 • wypełniony kwestionariusz osobowy /do pobrania na stronie internetowej: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl
 • dwie aktualne, kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
 •  kserokopię dowodu osobistego,  
 • kserokopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,  
 • w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu  do informacji niejawnych kserokopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,
 • kserokopie odpisów skróconego aktu urodzenia kandydatki/ta oraz skróconego aktu małżeństwa (o ile dotyczy to kandydata/tki),
 • kserokopię paszportu, o ile kandydat go posiada.

Ponadto kandydat składając podanie winien przedłożyć do wglądu: 

 • oryginały wyżej wymienionych dokumentów
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych i zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych (dotyczy tylko osób posiadających już takie dokumenty),

Oryginały ww. dokumentów należy przedłożyć podczas rozmowy informacyjnej, w trakcie której przedstawiciel komórki kadrowej informuje kandydata o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz dokonuje wstępnego sprawdzenia poprawności wypełnienia kwestionariusza osobowego i kompletności przedkładanych dokumentów.

W przypadku złożenia lub przedłożenia przez kandydata niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów,
o których mowa powyżej, podanie zwraca się kandydatowi w celu poprawienia lub uzupełnienia wymaganych dokumentów.

Ponowne złożenie podania wraz z niekompletnie lub wadliwie wypełnionymi dokumentami, może skutkować odmową wszczęcia postępowania.


2. Przeprowadzenie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności na ocenę zakresu posiadanej wiedzy o Straży Granicznej, motywacji do podjęcia służby, umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, a także poznanie zainteresowań kandydata.

3.  Dokonanie sprawdzeń w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

4. Przeprowadzenie testów psychologicznych określających predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata.

5. Przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.

Pierwszy etap postępowania kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii w przedmiocie jego dopuszczenia do drugiego etapu postępowania.

 

II ETAP obejmuje:

Egzamin w jednym z ośrodków szkolenia SG (Koszalin albo Kętrzyn) przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Komendanta Głównego SG.  Procedura obowiązująca w drugim etapie przeprowadzana jest przez jeden dzień.

Drugi etap postępowania  składa się z:

- testu pisemnego z zakresu wiedzy ogólnej przykładowe testy znajdziesz na stronach Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie i Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie,

- testu pisemnego ze znajomości wybranego języka obcego (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego) - przykładowe testy znajdziesz na stronach Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie i Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie (adresy stron internetowych ośrodków j.w.),

- testu sprawności fizycznej,

- rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby po przyjęciu do służby w Straży Granicznej, kierowane są na 3,5 miesięczne szkolenie podstawowe, jednomiesięczną praktykę oraz 3 miesięczne szkolenie podoficerskie do jednego z ośrodków szkolenia Straży Granicznej (Koszalin, Kętrzyn, Lubań).

Komendant Główny SG określił przewidywaną liczbę osób do przyjęcia do służby w Bieszczadzkim Oddziale SG w miesiącach: luty, czerwiec i październik 2017 r. na 40 osób, z podziałem odpowiednio: 10, 20 i 10 osób.

Kwestionariusz osobowy i załączniki do pobrania: http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/index.php?id=26

Metryczka

Data publikacji 07.06.2011
Data modyfikacji 09.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Geraszek
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Geraszek Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Geraszek
do góry